Giełda samochodowa

ul. Kujawska 112, 44-100 Gliwice

tel.: 32 279-79-74

adres e-mail: gielda@mzuk.pl

Godziny otwarcia giełdy samochodowej dla klientów:

Soboty od 6:00 do ostatniego klienta
Niedziele od 5:00 do ostatniego klienta

Godziny otwarcia biura giełdy, gdzie można uzyskać szczegółowe informacje o warunkach prowadzenia działalności na naszym terenie:

Od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 15:00

W soboty w godz. 6:00 – 13:00

W niedziele w godz. 5:00 – 13:00,

Aktualnie giełda samochodowa to 5 sektorów handlowych:

  • SEKTOR "CZĘŚCI SAMOCHODOWE", gdzie można zaopatrzyć się w nowe i używane części samochodowe, akcesoria, materiały eksploatacyjne, chemie kosmetyczną do samochodów, gadżety, itp. Prowadzona działalność jest detaliczna i hurtowa. Z oferty tego sektora korzystają też warsztaty samochodowe - kupują narzędzia oraz ubrania robocze i materiały BHP
  • SEKTOR "SPRZEDAŻ SAMOCHODÓW", na którym odbywa się handel pojazdami (osobowymi, dostawczymi, ciężarowymi) oferowanymi przez firmy, komisy i osoby prywatne
  • SEKTOR "TARGOWISKO" to miejsce handlu odzieżą, artykułami spożywczymi, chemią gospodarczą itp.
  • SEKTOR "DOM I OTOCZENIE", gdzie można kupić meble, elementy małej architektury ogrodowej, piece grzewcze, płoty, ogrodzenia, bramy, nowy i używany sprzęt AGD oraz wszystko, co potrzebne do urządzenia domu i ogrodu. W sezonie działkowicze znajdą na tym sektorze sadzonki, a sprzedawcy zawsze służą fachową radą. 
  • SEKTOR "TARG" to miejsce, gdzie kupić można niemal wszystko; rzeczy nowe i używane, coraz częściej także starocie

CENNIK

Wysokość opłat na podstawie umów dzierżaw zawartych w trybie bezprzetargowym na okres nie krótszy niż 1 miesiąc

Tytuł opłaty Cena brutto zł/miesiąc
Teren boksu handlowego za m2 wraz z miejscem parkingowym

16,50 zł

Lada o pow. 4 m2

150 zł
Lada o pow. 4 m2 z miejscem parkingowym 180 zł
Stragan o pow. 4 m2 z miejscem parkingowym 270 zł

Stragan o pow. 8 m2 z miejscem parkingowym

535 zł
Stragan o pow. 12 m2 z miejscem parkingowym
665 zł
Stragan o pow. 16 m2 z miejscem parkingowym 800 zł

Teren pod pawilonem gastronomicznym za m2

20 zł
Teren wokół pawilonu gastronomicznego za m2 10 zł
Zarezerwowany teren na sektorze sprzedaży aut, o powierzchni do 100 m2, celem wystawiania i prowadzenia handlu autami. Cena za 1 m2 5 zł

1) Stawki z pkt 1. obowiązują tylko i wyłącznie na obszarze sektorów handlowych i dla jednoznacznie wyznaczonych i ponumerowanych stanowisk handlowych, okreslonych powyższą tabelą.
2) Opłacone stanowisko z miejscem parkingowym uprawnia tylko i wyłącznie do wjazdu i postoju jednego pojzdu, na wyznaczonym miejscu.
3) Opłacone stanowisko bez miejsca parkingowego uprawnia tylko i wyłącznie do wjazdu i postoju, na czas rozładunku lub załadowania towaru, nie dłuższy niż pół godziny.
4) Wjazd na teren Giełdy samochodowej i stanowiska jest możliwy tylko i wyłącznie na podstawie ważnej wjazdówki wystawionej w biurze Giełdy samochodowej.

Wysokość opłat z tytułu dzierżawy jednorazowej

Tytuł opłaty Cena brutto
Opłata za sprzedaż z ręki, z kosza, z ziemi, ze stolika do 2 m2 na wyznaczonym terenie 5 zł
Opłata jednorazowa za ladę 4 m2 45 zł
Opłata jednorazowa za ladę 4 m2 z miejscem parkingowym 55 zł
Opłata jednorazowa za stragan 4 m2 z miejscem parkingowym 85 zł
Opłata jednorazowa za stragan 8 m2 z miejscem parkingowym 160 zł
Opłata jednorazowa za stragan 12 m2 z miejscem parkingowym 230 zł
Opłata jednorazowa za stragan 16 m2 z miejscem parkingowym 300 zł
Opłata jednorazowa za boks handlowy 15 m2 85 zl
Opłata jednorazowa za boks handlowy 24 m2 125 zł
Opłata jednorazowa za boks handlowy 32 m2 160 zł
Opłata jednorazowa za boks handlowy 50 m2 240 zł
Opłata jednorazowa za boks handlowy 72 m2 330 zł
Opłata jednorazowa za punkt handlowy poza wyznaczonymi stanowiskami o powierzchni do 10 m2 125 zł
Teren pod stoisko, szczękę, namiot, przyczepę itp. powyżej 10 m2 do 24 m2 w miejscach poza wyznaczonymi stanowiskami 350 zł
Teren pod stoisko, szczękę, namiot, przyczepę itp. powyżej 24 m2 do 50 m2 w miejscach poza wyznaczonymi stanowiskami 500 zł

Opłaty czynszu dzierżawy jednorazowej pobierane są przed wjazdem na wybrany sektor handlowy i wskazane na nim stanowisko handlowe, za każdy dzień giełdowy

Wysokość opłat za czasową rezerwację stanowiska handlowego bez możliwości prowadzenia działalności gospodarczej

Tytuł opłaty Stawka opłaty (brutto)
Rezerwacja stanowiska handlowego bez możliwości prowadzenia działalności gospodarczej
20% wartości czynszu dzierżawnego, miesięcznego, określonego umową dzierżawy / 1 miesiąc rezerwacji

1) Zgodę na czasową rezerwację wydaje Dyrektor MZUK.
2) Czasowa rezerwacja stanowiska przysługuje Dzierżawcom, którzy mają podpisane i ważne umowy dzierżawy na okres minimum 3 lat.
3) Dzierżawca, który ma podpisaną umowę dzierżawy minimum na okres 3 lat może raz w roku kalendarzowym, w okresie obowiązywania umowy, wystąpić o czasową rezerwację stanowiska handlowego bez mozliwości prowadzenia działalności gospodraczej na okres 1 miesiąca.
4) Rezerwacji nie można dokonać w miesiącu wypowiedzenia umowy lub w ostatnim miesiącu jej obowiązywania.
5) Wniosek w tej sprawie składa się w formie pisemnej w siedzibie Wydzierżawiającego: ul. Strzelców Bytomskich 25c, 44-109 Gliwice lub w biurze Giełdy samochodowej najpóźniej na 30 dni przed planowanym terminem czasowej rezerwacji.
6) Przedmiot dzierżawy w okresie czasowej rezerwacji pozostaje w wyłącznej dyspozycji Wydzierżawiającego i bezwzględnie musi gwarantować jego nieskrępowane użytkowanie.
7) W przypadku stwierdzenia, że Dzierżawca wykorzystuje przedmiot dzierżawy w okresie zatwierdzonego wniosku, traci tą rezerwację i zostanie obciążony opłatami dodatkowymi z pkt. 7. Jednoczesnie Dzierżawca traci prawo do kolejnych czasowych rezerwacji przez cały okres trwania umowy.
8) Wniosek może złożyć Dzierżawca, który na dzień złożenia wniosku nie zalega z żadnymi płatnościami.

Wysokość opłat z tytułu usług radiowęzła giełdy

Tytuł opłaty Czas trwania kampanii reklamowej Cena brutto
Opłata jednorazowa za ogłoszenie typu "kupię - sprzedam" do 20 słów Jedna edycja w dzień giełdowy
10 zł
Opłata jednorazowa za przywołanie osoby Jedna edycja w dzień giełdowy 5 zł
Opłata miesięczna za emisje ogłoszenia dostarczonego na nośniku elektronicznym
Jedna edycja w dzień giełdowy 30 zł
Opłata miesięczna za ogłoszenie słowne do 40 słów Jedna edycja w dzień giełdowy 60 zł
Opłata miesięczna za ogłoszenie słowne do 60 słów Jedna edycja w dzień giełdowy 100 zł

1) Przez edycję rozumie się pięciokrotną emisję w ciągu dnia giełdowego.
2) Za treść ogłoszeń odpowiada zlecający ogłoszenie.
3) Nie dopuszcza się emisji ogłoszeń o treściach niezgodnych z prawem i sprzecznych z interesem publicznym.
4) Nie dopuszcza się emisji reklam o charakterze politycznym, kampanii wyborczych.

Wysokość opłat z tytułu dystrybucji ulotek i materiałów reklamowych na terenie Giełdy Samochodowej

Tytuł opłaty Jednostka Cena brutto
Dystrybucja ulotek jednokartkowych o formacie do wielkości arkusza A4 do 5000 szt. przez pracowników giełdy sztuka 0,15 zł
Dystrybucja ulotek jednokartkowych o formacie do wielkości arkusza A4 powyżej 5000 szt. przez pracowników giełdy sztuka 0,10 zł
Dystrybucja katalogów reklamowych przez pracowników giełdy sztuka 0,30 zł
Dystrybucja materiałów reklamowych przez pracowników firm zewnętrznych na terenie giełdy  osoba 75 zł
Dystrybucja materiałów reklamowych przez więcej niż dwóch pracowników firm zewnętrznych na terenie giełdy osoba 55 zł

Wysokość opłat dodatkowych za postój pojazdów i przyczep typu "laweta"

Tytuł opłaty Cena brutto
Opłata jednorazowa za postój na terenie sektora sprzedaży samochodów, z jednym pojazdem
10 zł
Opłata jednorazowa za postój na terenie sektora sprzedaży samochodów, z dwoma pojazdami
15 zł
Opłata jednorazowa za postój na terenie sektora sprzedaży samochodów, z trzema pojazdami i więcej
30 zł

Opłaty i ceny za korzystanie z parkingów Giełdy Samochodowej

Opłaty jednorazowe

Przedmiot opłaty
Cena brutto za dzień giełdowy
Pojazdy jednośladowe bezsilnikowe
bezpłatnie
Pojazdy jednośladowe z silnikiem
3 zł
Pojazdy osobowe, busy, dostawcze do 3,5 t na parkingu niestrzeżonym
5 zł
Pojazdy dostawcze i ciężarowe powyżej 3,5 t na wszystkich parkingach niestrzeżonych 10 zł
Pojazdy osobowe, busy, dostawcze do 3,5 t na parkingu strzeżonym 10 zł

Opłaty abonamentowe miesięczne

Przedmiot opłaty
Cena brutto
Parkowanie pojazdu do 15 dni
50 zł za miesiąc
Parkowanie pojazdu powyżej 15 dni
100 zł za miesiąc

Inne opłaty

Przedmiot opłaty
Cena brutto
Opłata dodatkowa za parkowanie pojazdu bez ważnego biletu
Trzykrotna wartość podstawowej opłaty określonej w tabeli nr 1

Miesięczne stawki czynszu najmu za powierzchnię użytkową nieruchomości:budynków, gruntów, z przeznaczeniem na działalność gospodarczą

Najem nieruchomości: obiektu, lokalu w budynku będącym w zarządzie MZUK, znajdujących się na terenie Giełdy, z przeznaczeniem na działalność gospodarczą (usługową, handlową, produkcyjną, biurową, magazynową) 10 zł za miesiąc/ 1m2
Najem dodatkowej powierzchni: gruntu niezabudowanego położonego bezpośrednio przy najmowanym obiekcie 3 zł za miesiąc/ 1m2

 

Prace modernizacyjne na Sektorze "Targowisko"

Funkcjonowanie Giełdy podczas budowy DTŚ

Reorganizacja Giełdy Samochodowej

Giełda będzie zreorganizowana a nie zlikwidowana

Giełda - Place do nauki jazdy

Giełda - sprzedaż samochodów ciężarowych itp.

Newsletter
Polecamy

Projekt, wykonanie i hosting: gtk.pl